KFI’s årsrapport 2014

Vækst i KFI's aktiviteter og indtjening

Pressemeddelelse den 30. april 2015.

KFI styrkede i 2014 indsatsen til gavn for frie, bæredygtige danske købmænd: KFI tredoblede sine nyinvesteringer i ejendomme og øgede også aktiviteterne inden for leasing, udlån og anden finansiering. Væksten ventes at fortsætte i 2015. KFI har afsat en ramme på op til DKK 100 mio. til uddelinger. 

KFI Erhvervsdrivende Fond-koncernen tredoblede i 2014 investeringerne i ejendomme for at skabe og sikre attraktive rammer for de frie, bæredygtige danske købmænds drift. Investeringerne beløb sig til DKK 369 mio. (2013: DKK 132 mio.), hvoraf DKK 307 mio. gik til køb og udvikling af 15 ejendomme, som alle er købmandsbutikker, mens DKK 62 mio. blev brugt til at modernisere og udvide bestående butikslejemål.

KFI udbyggede også aktiviteterne inden for finansiering og leasing. KFI har afsat en ekstraordinær pulje på op til DKK 250 mio. til lån til købmænd, der skal opgradere butikker i forbindelse med den nye MENY-kæde. Desuden ydede KFI via Dagrofa et lån på op til DKK 130 mio. til at forlænge købmændenes kreditdage, hvoraf DKK 85 mio. er trukket. Og endelig øgede KFI sin leasingportefølje med brutto DKK 61 mio. ved at købe kontrakter fra Sparleasing og ved at indgå nye aftaler med købmænd om leasing af inventar.

”Vi har i 2014 sendt væsentligt flere penge i arbejde i tråd med KFI’s nye og mere offensive strategi. Vi kan ikke ændre vilkårene i dagligvarehandelen, hvor alle presses af discountsektoren og affolkning af yder-områderne. Men vi kan målrettet hjælpe de frie, danske købmænd, som ejer eller gerne vil eje bæredygtige dagligvarebutikker. Derfor styrker vi aktiviteterne. Blandt andet vil vi frem til 2018 investere ca. DKK 1 mia. i at købe, udvikle og modernisere dagligvarebutikker,” siger KFI’s adm. direktør Jesper Loiborg.

KFI uddelte i 2014 for første gang midler til eksterne formål – godt DKK 6,3 mio. – til projekter som f.eks. uddannelse af købmænd, levnedsmiddelsikkerhed og energioptimering til gavn for alle købmænd. Desuden støttede KFI købmænd i særlige situationer med ca. DKK 70 mio. f.eks. ved midlertidig at nedsætte husleje eller leasingydelse. Frem til 1. maj 2016 har KFI afsat en ramme på op til DKK 100 mio. samlet til uddelinger.

Ifølge det netop godkendte regnskab forbedrede KFI i 2014 det primære resultat til DKK 97 mio. (2013: DKK 50 mio.), mens resultatet før skat steg til DKK 51 mio. (2013: DKK 13 mio.), på trods af et betydeligt tab på den strategisk vigtige investering i Dagrofa. Da KFI’s andel af underskuddet i Dagrofa ikke er fradrags-berettiget, faldt fondens resultat efter skat til DKK 16 mio. (2013: 40 mio.). Egenkapitalen var uændret DKK 3.335 mio., og det finansielle beredskab var på DKK 830 mio. i form af likvider, værdipapirer og ikke-udnyttede kreditfaciliteter. Hertil kommer et uudnyttet belåningspotentiale i KFI’s ejendomme.

KFI venter i 2015 vækst i aktiviteterne inden for udlejning, leasing og finansielle løsninger, og etablering af nye butikker ventes også at bidrage til vækst. De associerede selskaber, herunder Dagrofa, ventes samlet at forbedre indtjeningen, og KFI venter et tilfredsstillende resultat af sine finansielle investeringer. Eksklusive reguleringer af ejendommene til markedsværdi forventer KFI derfor samlet et bedre resultat end i 2014.

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør/CEO Jesper Loiborg, KFI Erhvervsdrivende Fond, mobil 41 99 33 30

KFI Årsrapport 2014 – Endelig version