Dataetik politik

Formålet med nærværende politik er at fastlægge rammerne for KFI’s anvendelse af de data, vi opbevarer om vores interessenter.

KFI har dataudveksling med følgende primære interessenter:

 • Medarbejdere ansat i KFI
 • Lejere af ejendomme
 • Leasingtagere af anlægsinvesteringer
 • Låneoptagere af lån
 • Indehavere af kaution fra KFI
 • Indehavere af garantier fra KFI
 • Associerede virksomheder
 • Leverandører

KFI håndterer interessenternes data ud fra den gældende lovgivning og på en ansvarlig og ærlig måde, som minimerer sandsynligheden for, at data misbruges af uvedkommende personer. Dette er helt naturligt, da KFI’s formål netop er at støtte kunderne – den frie købmands position i Danmark og derfor ikke har interesse i – eller incitament til, at drage fordel af at misbruge kundernes data.

Indsamling af data
KFI Erhvervsdrivende Fond anvender udelukkende opsamlede data til brug for det formål, hvortil de er bestemt. De indsamlede data svarer til dem, der indsamles af andre lignende ejendomsoperatører og finansielle virksomheder i forbindelse med opretholdelse af en effektiv drift og kreditvurdering. Fondslovgivningen indeholder samtidig bestemmelser om indsamling af data og oplysninger om modtagerne af fondens uddelinger, som fonden lever op til. KFI lever op til Fonds- og GDPR-lovgivningen.

Den data, KFI anvender, kommer fra interessenter, primære kunder og modtagere af uddelinger, der selv fremsender/udleverer disse til KFI.

KFI foretager alene uomtvistelige segmenteringer af data, som for eksempel segmentering i købmandskæder og lejetyper (bolig/erhverv).

Udnyttelse af data
KFI indsamler udelukkende forretningskritiske data, der vurderes afgørende for en ansvarlig udøvelse af fondens aktiviteter. De indsamlede data betragtes som dybt konfidentielle og behandles i fuld overensstemmelse med de gældende regler, herunder GDPR. Indsamlede data formidles aldrig til tredjemand uden specifik godkendelse heraf fra datagiver.

Generelle retningslinjer for KFI’s dataetik:

KFI tilstræber, at vore systemer, herunder IT-systemer, minimerer sandsynligheden for, at de indsamlede data kommer til uvedkommendes kendskab.

 1. KFI opfatter dataetiske hensyn som mere vidtrækkende end overholdelse og efterlevelse af lovgivningen
 2. KFI tilstræber udvikling af en ”positiv fejlkultur” blandt medarbejdere, hvor åbenhed omkring fejl og problemer fører til forbedring
 3. Medarbejdere, som tilgår kunders persondata, har underskrevet en erklæring om tavshedspligt samt retningslinjer for behandling af persondata
 4. KFI værner om sikkerheden for behandlingen af persondata, og sikrer at disse ikke opbevares i et længere tidsrum, end det er nødvendigt til de formål, hvortil pågældende oplysninger behandles
 5. KFI har en whistleblower ordning, hvor medarbejdere kan gøre opmærksom på overtrædelse af lovgivningen eller – interne procedurer
 6. KFI prioriterer, at medarbejdere er velinformerede om dataetik, datasikkerhed og korrekt omgang med persondata, blandt andet gennem løbende træning, uddannelse og efteruddannelse af medarbejderne

Ansvar og gyldighed af politik for dataetik
Bestyrelsen er ansvarlig for at godkende KFI’s politik for dataetik. Den daglige forvaltning af politikken for dataetik er forankret hos direktionen. Beslutninger om anvendelse af data og ny teknologi er ligeledes forankret hos direktionen, som løbende evaluerer fondens indsatser og sørger for, at dataetiske dilemmaer bliver diskuteret på øvrige ledelsesniveauer og med inddragelse af relevante medarbejdere.

Nærværende dokument revideres og forelægges bestyrelsen til godkendelse hvert år.

Redegørelse for politik for dataetik
KFI skal i ledelsesberetningen i årsregnskabet eller på hjemmesiden redegøre for politikker om fondens dataetik, første gang i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2021. Direktionen er ansvarlig for udarbejdelsen af materialet, som dog foretages af kommunikationschefen.

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad, Madkulturen og Aveny-T.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri A/S, Entrepreneurship Denmark, Linkfire A/S og Konsolidator A/S. 

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer. Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri. Tidl. næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., Sovino Brands, KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, Real Care fonden, Wexøe A/S samt Knud & Dagny Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt tidl. fmd. for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S.

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den selvstændige købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den selvstændige købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den selvstændige købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

 • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
 • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
 • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
 • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
 • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
 • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd