VEJLEDNING TIL ANSØGERE

VEJLEDNING TIL ANSØGERE

UDDELINGER FRA KFI

KFI’s formål er at styrke den frie købmands position i Danmark. Det gør vi blandt andet med uddelinger, der støtter erhvervsudvikling og forretningsmæssige eller sociale tiltag, der fremmer købmændenes interesser.

KFI støtter også uddannelse og dygtiggørelse af købmænd samt institutioner, virksomheder, foreninger og personer, der direkte eller indirekte arbejder til fordel for den frie danske købmands interesser.

VEJLEDNING
TIL ANSØGERE

I denne folder beskriver vi, hvordan du ansøger om en uddeling fra KFI, herunder indholdet i ansøgningen, processen og de kriterier, vi lægger vægt på, når vi vurderer din ansøgning.

Omfanget af ansøgningen og dokumentationen kan variere, afhængigt af ansøgningens karakter. Ved mindre uddelinger med klare formål bør ansøgningen kunne udfyldes på ca. 15 minutter.

Du finder ansøgningskema og yderligere oplysninger på

www.kfi.dk/uddelinger

Du er altid velkommen til at kontakte uddelingschef, Marie Scott Poulsen, for spørgsmål eller råd vedrørende din ansøgning:
Tlf.: 26 79 99 13 e-mail: msp@kfi.dk.

Større ansøgninger

Det anbefales altid at kontakte KFI ved ansøgninger over 500.000 kr. Ansøgninger, der overstiger 1 mio. kr., skal ved anmodning herom præsenteres for KFI´s bestyrelse.

DET LÆGGER VI VÆGT PÅ

Her er vores retningslinier og kriterier for, hvad vi lægger vægt på, når vi vurderer en ansøgning. Kriterierne er en rettesnor, der giver dig en fornemmelse af, om det er relevant at søge.
En ansøgning kan godt godkendes, selvom alle punkter ikke er opfyldt. Vi lægger vægt på:

1. Konkrete og velbeskrevne projekter, der er nemme at dokumentere: Projektets formål er velbeskrevet og gerne med reference til resultater fra lignende projekter. Herunder vægtes det højt, at effekten af uddelingen kan dokumenteres.

2. Gavner de frie købmænd direkte eller hele købmandssektoren:
En uddeling skal altid komme den frie sektor til gode, sikre de frie købmænds fremtidige position eller danne grundlag for en forbedring af denne.

3. Målbare resultater: Uddelingens effekt kan måles og er til gavn for den frie købmandssektor og købmændenes fremtidige konkurrenceevne.

4. Er innovative og bidrager til de frie købmænds konkurrence-evne:
Tiltaget eller projektet løser et akut problem og/eller en samfundsudfordring og styrker den frie sektors position/konkurrenceevne.

5. Gennemføres som konsekvens af KFI’s medvirken:
Med uddelingen gør KFI en reel og mærkbar forskel i forhold til tiltagets eller projektets gennemførelse.

6. Ansøger påtager sig selv et ansvar og en økonomisk risiko:
Vi prioriterer ansøgninger, hvor ansøger selv finansierer en passende andel af tiltaget/projektet.

7. Projektet har en veldefineret tidsplan og kan evalueres:
Ansøgningen indeholder en fast tidsplan, herunder en plan for, hvornår projektets faser skal være afsluttet. Det vægter højt, at evaluering af projektets resultat er muligt.

8. Vi støtter gerne et succesfuldt initiativ, der kan accelereres med hjælp fra KFI:
Vi støtter gerne et eksisterende, succesfuldt projekt, hvis det har et potentiale, som kan forløses af KFI, eller hvis manglende støtte fra KFI kan betyde, at et succesfuldt projekt, ikke kan fortsætte.

1. Hvad er uddelingens formål og vigtighed?

Beskriv kort og præcist, hvad uddelingen skal
anvendes til. Længden afpasses i forhold til projektets kompleksitet.

2. Hvem deltager i gennemførelsen af projektet?

Angiv hvem, der er hovedansvarlig for projektets gennemførelse, eventuelle underleverandører samt hvem, der sikrer den praktiske gennemførelse. Angiv kontaktdetaljer på parterne.

3. Hvorfor og hvordan er deltagerne valgt?

Beskriv og begrund valget af deltagere, samt
hvad der gør dem relevante og kvalificerede i forhold til gennemførelsen af projektet. Angiv evt. alternativer, der er fravalgt, og giv en kort begrundelse
herfor.

4. Projekt- og procesbeskrivelse
og eventuelle faser i projektet

Beskriv indholdet samt eventuelle faser i pro­jektforløbet, herunder hvordan projektet tænkes gennemført i praksis, hvilke parter, der involveres i hvilke faser, samt om der er kritiske faktorer/ milepæle i projektet, der er afgørende for, om det skal fortsættes/afbrydes.

5. Hvordan kommer uddelingen den frie købmandssektor til gavn?

Beskriv kort, hvordan uddelingen kan gøre en forskel for den frie købmandssektor. Angiv muligheden for at dele projektets viden og værdiskabelse med andre/hele sektoren.

6. Tidsramme

Angiv tidsramme for uddelingens anvendelse, samt for den tidsmæssige gennemførelse af projektets faser/elementer, angivet under punkt 4.

En uddeling skal som hovedregel være udbetalt senest 2 måneder efter at projektet er afsluttet og senest 18 måneder efter godkendt uddeling. Fakturagrundlag for uddeling skal fremsendes kvartalsvist. Redegør for eventuelt behov for afvigelser fra ovenstående.

7. Hvad er uddelingens udbytte/påvirkning?

Beskriv projektets ønskede resultat samt hvordan,
købmænd, kunder og samfund vil opleve forskellen – gerne i form af både økonomiske
og ”ikke økonomiske” effekter. Hvis muligt skal økonomiske effekter altid forsøges estimeret.

8. Hvilket uddelingsbeløb ansøges, og hvornår forventes udbetaling?

Angiv projektets samlede, estimerede økonomi,
dokumenteret ved beregninger samt dokumenterede
tilbud fra underleverandører.

Angiv hvilken andel heraf, der søges finansieret via uddeling fra KFI. Angiv dertil tydeligt til hvilke eventuelle delelementer i projektet, KFI’s uddeling ønskes anvendt samt hvornår, uddelingen forventes
udbetalt (kvartal og årstal).

9. Rapportering til KFI

Beskriv hvor ofte og i hvilken form, ansøger forventer at rapportere projektets status og resultater til KFI, herunder ved projektets afslutning.
KFI ønsker som hovedregel kvartalsvis rapportering samt slutafrapportering senest 2 mdr. efter projektets afslutning. Begrund hvis dette ikke er muligt.

10. Kommunikation og synliggørelse af KFI’s rolle i projektet

Beskriv kort, hvordan KFI’s rolle skal kommunikeres og synliggøres, såvel ved uddelingsstart, under projektgennemførelsen samt ved afslutningen af projektet. Angiv gerne kommunikationskanaler, modtagere og form, samt om KFI tiltænkes en aktiv rolle ifm. kommunikationen/synliggørelsen.

11. Risici ved projektet

Angiv kort risici, der kan medføre at projektet ikke får den ønskede effekt.

DET STØTTER VI

KFI Erhvervsdrivende Fond yder uddelinger til tiltag og projekter, der:

1. Gavner de frie købmænd direkte eller skaber relevant viden og beslutningsgrundlag for hele købmandssektoren.

2. Giver målbare resultater.

3. Gennemføres som konsekvens af KFI ́s medvirken.

4. Er konkrete og velbeskrevne.

5. Er innovative og bidrager til de frie købmænds konkurrenceevne.

6. Har en modtager, der selv påtager sig ansvar og økonomisk risiko.

7. Har en veldefineret tidsplan og kan evalueres.

8. Understøtter et allerede succesfuldt initiativ, der kan accelereres med hjælp fra KFI.

9. Udføres af en eller flere parter, der tidligere har vist evne til at eksekvere lignende tiltag og projekter på højt kvalitetsniveau.

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er oprindeligt stiftet i 1955. KFI stiller butikker og finansielle ydelser til rådighed for frie købmænd. Formålet er at styrke den frie købmands position, og ambitionen er at uddele så mange penge som muligt til de frie købmænd. Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og beboelsesejendomme.

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad, Madkulturen og Aveny-T.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri A/S, Entrepreneurship Denmark, Linkfire A/S og Konsolidator A/S. 

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer. Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri. Tidl. næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., Sovino Brands, KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, Real Care fonden, Wexøe A/S samt Knud & Dagny Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt tidl. fmd. for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S.

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den selvstændige købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den selvstændige købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den selvstændige købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

  • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
  • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
  • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
  • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
  • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
  • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
  • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
  • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd